Användaravtal

 

Detta användaravtal var aktivt mellan 1 maj 2014 – 31 juli 2019. Från 1 augusti 2019 gäller Traderas nya användaravtal.

 

Inledning

Detta avtal, Traderas Användaravtal, Traderas Integritetspolicy och alla andra policys som finns tillgängliga på vår webbplats innehåller de villkor enligt vilka Tradera erbjuder dig tillgång till Traderas webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg (”Tjänsterna”). Du hittar våra policys här. Alla policys inklusive Traderas Integritetspolicy utgör en del av detta Användaravtal. Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta Användaravtal. Du ingår avtal med Tradera Sweden AB (organisationsnummer 556569-4642), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm (”Tradera” respektive ”vi”).

Detta Användaravtal gäller från 1 maj 2014 för nuvarande användare och för nya användare från att det godkänns. Den tidigare versionen av Användaravtalet gällde för alla användare från 24 maj 2006.

Omfattning

Tradera är en marknadsplats som gör det möjligt för användare att saluföra, sälja och köpa i princip vad som helst till flera olika prismodeller och platser. Tradera är inte en auktionsförrättare i traditionell mening.

Tradera äger inte något av de föremål som saluförs eller säljs genom Tradera och är inte en part i transaktionerna mellan köpare och säljare. Köpeavtalen ingås direkt mellan köpare och säljare.

Vi kan ge vägledning om priser, prissättning, annonsering och andra frågor som en del av våra Tjänster. Sådan vägledning tillhandahålls för din information och du kan välja att inte följa den. Tradera granskar inte användarnas annonser eller innehåll. Vi kan hjälpa till att lösa tvister mellan användare, men Tradera har ingen kontroll över och garanterar inte att de föremål som annonseras finns, har en viss kvalitet, är säkra eller lagliga; att användarnas innehåll, annonser eller omdömen är riktiga och sanningsenliga; säljarnas möjlighet att sälja föremålen; eller att köpare eller säljare faktiskt kommer att genomföra en transaktion eller returnera ett föremål.

Att använda Tradera

När du använder eller har tillgång till Tjänsterna ska du inte:

 • publicera, saluföra eller ladda upp innehåll eller föremål i felaktiga kategorier eller områden på vår webbplats;
 • bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller våra policys;
 • sälja föremål som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet;
 • använda våra Tjänster om du inte kan ingå bindande avtal (t ex om du är under 18 år), eller tillfälligt eller permanent har stängts av från Tjänsterna;
 • underlåta att betala för föremål som du har köpt, om inte säljaren har ändrat objektbeskrivningen väsentligt efter ditt bud, ett tydligt skrivfel har gjorts eller om du inte kan kontakta säljaren (se våra regler för Köpare);
 • underlåta att leverera föremål som du har sålt, om inte köparen underlåter att följa de villkor som du angivit i annonsen eller om du inte kan kontakta köparen;
 • manipulera ett föremåls pris eller andra användares annonser;
 • publicera eller använda falskt, felaktigt, vilseledande eller kränkande innehåll eller uppgifter;
 • vidta åtgärder som kan underminera värderings- eller omdömessystemen (se våra policys för omdömen);
 • överlåta ditt Traderakonto (innefattande omdömen) och användar-ID till en annan person utan vårt samtycke;
 • tillåta, direkt eller indirekt, en annan person att använda ditt användar-ID eller lösenord;
 • skicka eller publicera skräppost, oönskade meddelanden, massmeddelanden, kedjebrev eller pyramidspel;
 • distribuera eller publicera virus eller annan teknik som kan skada Tradera, eller Traderas användares intressen eller tillgångar;
 • använda automatiserade metoder såsom skrapning, robotar eller spindlar för att få tillgång till våra Tjänster för något ändamål. Du ska inte heller kringgå våra skydd mot automatiserade metoder, hindra eller störa hur våra Tjänster fungerar eller lägga en orimligt stor last på vår infrastruktur;
 • exportera eller återexportera någon av Traderas applikationer eller verktyg förutom i enlighet med de exportkontrollregler som gäller för berörd jurisdiktion och i enlighet med de regler och begränsningar som framgår på webbplatsen;
 • kopiera, ändra eller tillgängliggöra (a) rättigheter eller innehåll hänförligt till våra Tjänster eller (b) Traderas verk, fotografier, bilder, varumärken, texter eller annat innehåll från Tradera;
 • kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra eller framföra något innehåll (med undantag för ditt eget innehåll) från Tradera, Traderas Tjänster eller tredje man, utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från Tradera eller, i tillämpliga fall, berörd tredje man;
 • återförsälja eller vidarelicensiera någon av Traderas applikationer eller någon information eller mjukvara som hör till sådana applikationer; eller
 • utan samtycke samla in information om användare, t ex e-postadresser.

Om du registrerar dig hos Tradera som näringsidkare, bekräftar du att du har behörighet och befogenhet att företräda och binda näringsidkaren till detta Användaravtal. Om du bedriver näringsverksamhet på Tradera, så måste du följa de lagar som gäller för handel på den webbplats som du använder.

Vi kommer att börja tillhandahålla våra Tjänster till dig så snart du har godkänt detta Användaravtal. Om inte du och Tradera kommer överens om annat så samtycker du till att du inte har rätt att ångra detta Användaravtal enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) efter det att vi har börjat tillhandahålla Tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att stänga konton som inte kan bekräftas eller som inte har använts under en längre tid samt att ändra eller upphöra att tillhandahålla Traderas Tjänster helt eller delvis. Om Tradera väsentligt ändrar eller upphör att tillhandahålla Tjänsterna avser Tradera att meddela dig i förväg enligt avsnitt Övrigt nedan.

Missbruk av Tradera

Vi kan begränsa, stänga eller säga upp våra Tjänster och användarkonton, begränsa eller förbjuda tillgång till och din användning av våra Tjänster, stoppa bud och ta bort annonser, fördröja eller ta bort innehåll som finns på webbplatsen, ta bort särskilda statusuppdateringar som hör till ett konto, minska eller ta bort rabatter och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra dig från att använda våra Tjänster om:

 • vi anser att du orsakar problem eller risker för skadeståndsskyldighet;
 • vi anser att sådana begränsningar kommer att öka säkerheten för Traderas användare eller minska risken för att vi eller Traderas användare ådrar sig betalningsskyldighet;
 • vi anser att du gör intrång i tredje mans rätt;
 • vi anser att du agerar i strid med ändamålet med detta Användaravtal eller våra policys eller kränker våra anställda eller användare;
 • vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan bekräfta information som du tillhandahåller till oss; eller
 • du inte betalar avgifterna för våra Tjänster när de förfaller till betalning.

Denna bestämmelse ska inte begränsa andra påföljder som Tradera har rätt till.

När en fråga uppstår som rör en köpare eller säljare kan vi, när vi tillämpar våra policys, ta hänsyn till tidigare händelser och de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet. Vi kan välja att ha överseende med brott mot våra policys och agerar på det sätt som vi anser är mest lämpligt för både säljare och köpare.

Avgifter och fakturering

De avgifter vi tar ut för användning av våra Tjänster framgår av våra prislistor för privatpersoner och näringsidkare. Vi kan ändra våra avgifter från tid till annan genom att publicera ändringarna på Traderas webbplats eller skicka informationen med e-post 30 dagar i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att de nya avgifterna börjar gälla godkänner du de nya avgifterna.

Genom att använda Tjänsterna godkänner du våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor vilka framgår av vår Fakturerings- & betalningspolicy. Du godkänner att du får tillgång till fakturorna via våra Tjänster och att vi kan skicka elektroniska fakturor till dig via e-post.

Villkor för annonsering

När du erbjuder en vara till försäljning accepterar du att följa våra regler för säljare och att:

 • du är ansvarig för innehållet i annonsen och accepterar att annonsera i enlighet med våra policys för förbjudna och otillåtna objekt eller annonsupplägg;
 • din annons inte blir direkt sökbar via sökord eller kategori förrän efter upp till 24 timmar. Tradera garanterar inte att annonsen finns tillgänglig en viss tid;
 • när och om din annons kommer upp i sökresultat på Tradera eller internet kan bero på faktorer såsom annonsformat, rubrik, budaktivitet, sluttid, sökord, pris och fraktkostnad, värdering och omdömen om dig som säljare;
 • vissa valfria uppgraderingstjänster kommer bara att synas på vissa av Traderas Tjänster;
 • vissa Tjänster förutsätter att du ingår ett särskilt avtal med tredje man och sådan tredje man avgör om du får tillgång till sådana tjänster;
 • du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer när du annonserar, säljer och tar emot betalning för föremål som du säljer; och
 • vi har rätt att komma överens med tredje man som tillhandahåller betalningslösningar på Tradera att de ska innehålla delar av den ersättning som de ska betala till dig från köpare och att de ska använda sådan innehållen betalning för att betala direkt till Tradera de avgifter som du är skyldig oss.
 • begränsningar kring vilka typer av Tjänster och vilken funktionalitet du har möjlighet att använda kan förekomma baserat på ditt användande av Tjänsterna.

Villkor för köp 

När du köper ett föremål godkänner du att följa våra regler för köpare och att:

 • du ansvarar för att läsa hela annonsen innan du lägger ett bud på eller förbinder dig att köpa ett föremål;
 • du ingår ett bindande avtal att köpa ett föremål när du går med på att köpa ett föremål eller om du lägger det vinnande budet (eller ditt bud accepteras på annat sätt);
 • vissa Tjänster förutsätter att du ingår ett särskilt avtal med tredje man och att sådan tredje man avgör om, och i vilken omfattning, du får tillgång till sådana tjänster; och
 • du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt som du använder när du köper ett föremål; och
 • du godkänner de villkor som gäller för det fraktalternativ du valt när du köper ett föremål.

Köp och försäljning internationellt

Det är lagligt att sälja vissa varor till andra länder. Säljare och köpare ansvarar för att följa alla lagar och regler som gäller för internationell försäljning, köp och frakt av föremål.

Tradera kan komma att innehålla funktionalitet, genom tjänster eller automatiska verktyg tillhandahållna av tredje man, som möjliggör för annonser och annat innehåll på Tradera att helt eller delvis översättas till andra språk. Användare har i sådana fall möjlighet att själva välja att använda sådana tjänster eller verktyg. Tradera garanterar inte tillgången till översättning eller att översättningarna blir korrekta. Användare använder alla sådana tjänster på egen risk.

Innehåll

Tradera skall ha rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll du till-handahåller till oss eller gör åtkomligt för oss genom din användning av Tjänsterna, t ex vid publicering av annonser eller saluförande, köp och/eller försäljning av varor och tjänster. Med ”innehåll” skall enligt detta Användaravtal förstås all information (inklusive men inte begränsat till fotografier, bilder, texter, ord, video, data, koncept, idéer, teknik, databaser och varumärken).

Du upplåter härmed åt Tradera en obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, kostnadsfri, fullt överlåtbar och fullt upplåtbar rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra sådant innehåll för de syften och i de medier, kanaler, tekniker och områden som Tradera bestämmer från tid till annan. Upplåtelsen enligt detta villkor skall, i den utsträckning gällande rätt medger, även omfatta dina ideella rättigheter till innehållet.

Du garanterar och ansvarar för att allt innehåll, som du tillhandahåller oss eller gör åtkomligt för oss vid din användning av Tjänsterna, är korrekt och inte konfidentiell. Du garanterar också att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Betalning

När du köper eller säljer ett föremål på Tradera finns flera betalningssätt tillgängliga för dig. Sådana betalningssätt tillhandahålls av betallösningsleverantörer som Tradera samarbetar med och kan ändras från tid till annan. Betalningssätten erbjuds av dessa betallösningsleverantörer och de avgör vilka betalningssätt de vill erbjuda dig. Om du väljer att använda de betalningssätt som erbjuds på Tradera så kommer du att ingå ett separat avtal med dessa betallösningsleverantörer och godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer att använda.

Om det uppstår frågor som gäller betalning så ska de hanteras av dig och betallösningsleverantören enligt nämnda villkor. Tradera ansvarar inte för förseningar, fel, skador eller annat som har att göra med betalning eller utebliven betalning av föremål som du köper eller säljer på Tradera.

Ansvar

Vi strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till Tradera och Tjänsterna, men vi kan inte garantera att Tjänsterna är tillgängliga utan avbrott. Uppdatering av bud och andra meddelandefunktioner i Traderas Tjänster sker inte i realtid. Sådana funktioner kan drabbas av förseningar som är utanför Traderas kontroll.

Vi (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) ska inte i något fall ansvara gentemot dig för indirekta skador innefattande förlust i näringsverksamhet, förlust av data, utebliven vinst, uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende eller avbrott i näringsverksamhet eller för andra skador som vi inte rimligen kunnat förutse och vilka direkt eller indirekt orsakas av:

 • din användning av Tjänsten eller att du inte har kunnat använda Tjänsten;
 • prissättning, frakt eller annan vägledning som Tradera tillhandahåller;
 • förseningar eller avbrott i våra Tjänster;
 • virus eller annan skadlig mjukvara som sprids genom att du kopplar upp dig mot eller länkar till våra Tjänster;
 • tredje mans innehåll, agerande eller passivitet, innefattande skador som orsakas av föremål som annonseras via våra Tjänster;
 • att föremål som påstås göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter förstörs;
 • en avstängning eller annan åtgärd som vidtas rörande ditt konto eller brott mot avsnittet Missbruk av Tradera ovan;
 • den tid under vilken eller det sätt på vilket din annons syns i sökresultat enligt avsnittet Villkor för annonsering ovan; eller
 • att du måste ändra rutiner, innehåll eller det sätt på viket du bedriver din näringsverksamhet eller att dina möjligheter att bedriva näringsverksamhet begränsas på grund av att vi ändrar detta Användaravtal eller våra policys.

Du godkänner att du är ensamt ansvarig för att de åtgärder du vidtar följer de lagar och regler som gäller för dig och att de föremål som du annonserar, säljer eller köper, på vår webbplats är lagliga.

Även om vi använder tekniska lösningar för att försöka kontrollera att den information som våra användare tillhandahåller är korrekt, så är kontroll på Internet svårt. Tradera kan inte garantera och ansvarar inte för att den identitet som våra användare har angivit eller att den information som våra användare lämnar på vår webbplats är korrekt.

Om vi, oavsett vad som anges i föregående stycken, skulle anses ansvariga så är vårt ansvar gentemot dig eller tredje man begränsat till det högre av (a) priset för det föremål som sålts på Tradera inklusive den första fraktkostnaden, (b) de avgifter som du har betalt till oss under de tolv månaderna närmast föregående den händelse som orsakade skadan eller (c) SEK 1000.

Bestämmelserna i detta Användaravtal ska inte begränsa Traderas ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Traderas ansvar enligt tvingande lag.

Ersättning

Du ska ersätta oss fullt ut (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) för alla förluster, kostnader, innefattande rimliga kostnader för juridiskt biträde, som vi ådrar oss på grund av att du bryter mot detta Användaravtal, din felaktiga användning av webbplatsen, tjänster, applikationer och verktyg eller att du bryter mot gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

Om du är konsument

Konsumenter har särskilda rättigheter enligt tvingade konsumenträttsliga lagar och regler. Om du är konsument avser Tradera inte att genom detta Användaravtal begränsa eller förändra dessa rättigheter. Vi avser inte heller att ålägga dig ett större ansvar än vad du har enligt tvingade konsumenträttsliga lagar och regler. Detta gäller bl a bestämmelserna Ansvar och Ersättning i dessa Användarvillkor.

Tvister

Om en tvist uppstår mellan dig och Tradera, rekommenderar vi att du först kontaktar oss direkt genom vår Kundservice för att försöka hitta en lösning. Vi kommer att beakta rimliga förfrågningar att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsmetoder, såsom medling eller skiljeförfarande. Svensk rätt skall gälla för alla krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av detta Användaravtal. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och, för kunder som inte är konsumenter, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Du har rätt att avsluta ditt användarkonto hos Tradera när du vill, genom att meddela det till oss via vår kundservice. Innan kontot avslutas måste du ha avslutat samtliga dina pågående försäljningar, budgivningar och köp och vi ska också ha erhållit betalning för alla utestående avgifter. Du har därefter inte rätt att lägga bud, köpa eller lista nya föremål för försäljning.

Skulle någon bestämmelse i detta Användaravtal (eller del därav) vara ogiltig, ska bestämmelsen anses struken och övriga bestämmelser i Användaravtalet ska fortsätta att gälla.

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Användaravtal utan att i förväg inhämta ditt uttryckliga samtycke, förutsatt att vi överlåter detta Användaravtal på samma villkor eller villkor som inte är mindre förmånliga för dig.

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte påverka eller begränsa innehållet i respektive bestämmelse. Om vi avstår från att vidta åtgärder om du eller annan begår ett avtalsbrott ska det inte innebära att vi avstår från våra rättigheter att vidta åtgärder med anledning av andra eller liknande avtalsbrott. Vi åtar oss inte att vidta åtgärder med anledning av alla brott mot detta Användaravtal.

Om du har en tvist avseende tjänster som tillhandahålls av tredje man via våra webbplatser eller med en eller flera användare av Tjänsterna ska du hålla oss (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) skadeslösa från alla typer av krav och skador (direkta och indirekta), kända eller okända som uppkommer med anledning av sådana tvister.

Vi har rätt att ändra detta Användaravtal från tid till annan genom att publicera de nya villkoren på www.tradera.com eller skicka dem via e-post. De ändrade villkoren ska börja gälla automatiskt 30 dagar efter att de tillhandahölls. Du har rätt att när du vill avsluta ditt användarkonto hos Tradera enligt vad som framgår ovan. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att det nya Användaravtalet börjar gälla godkänner du det nya Användaravtalet.

De policys som finns tillgängliga på våra webbplatser kan ändras från tid till annan. Ändringarna gäller från att de publiceras på Traderas webbplatser.

I övrigt kan detta Användaravtal inte ändras om inte du och behörig företrädare för Tradera kommer överens om en ändring skriftligen.

Parterna avser inte och ingår inte genom detta Användaravtal något agentavtal, partnerskap, anställningsförhållande eller franchiseavtal. En person som inte är part till detta Användaravtal har inte rätt att framställa några krav enligt bestämmelserna i detta Användaravtal. Detta ska inte begränsa någon av tredje mans rättigheter som framgår av detta Användaravtal.

Traderas samarbete med rättighetsinnehavare, Verified Right Owner (VeRO) Program, syftar till att säkerställa att föremål som erbjuds till försäljning inte gör intrång in upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje man. Vänligen meddela vårt team via vårt (VeRO) Program om du anser att intrång görs i dina immateriella rättigheter. Vi kommer då att göra en hantera ärendet enligt våra interna rutiner.

Detta Användaravtal, Traderas Integritetspolicy och alla policys som finns tillgängliga på vår webbplats utgör hela avtalet mellan dig och Tradera och ersätter alla tidigare överenskommelser och avtal mellan parterna.

Följande bestämmelser ska fortsätta att gälla vid uppsägning av detta Användaravtal: Avgifter (avseende avgifter som du är skyldig oss), Innehåll, Ansvar, Ersättning, Tvister och skadeslöshetsförbindelsen i denna punkt Övrigt. Meddelanden enligt detta Användaravtal ska skickas med rekommenderat brev till Tradera Sweden AB, Box 45026, 104 30 Stockholm. Vi ska skicka meddelanden till dig via e-post till den e-postadress som du har registrerat hos Tradera. Du ska anses ha tagit emot meddelandet 24 timmar efter att e-postmeddelandet skickades, om inte den som skickade e-postmeddelandet får ett meddelande om att e-postadressen inte är giltig. Vi kan även skicka meddelanden till dig med rekommenderat brev till den adress som du har registrerat hos oss. Meddelandens om skickats med rekommenderat brev ska anses ha tagits emot av mottagande part tre dagar efter att meddelandet skickades.