Butiksavtal

Särskilda villkor Butik

Dessa villkor avser den butikslösning som tillhandahålls av Tradera Marketplace AB, org. Nr. 5565694642, (”Tradera” respektive ”vi”) på www.tradera.com (”Butikstjänsten”) och gäller i tillägg till Traderas användaravtal, vilket du godkände när du registrerade dig som användare hos Tradera och som återfinns här (”Användaravtalet”). Butikstjänsten är en av flera tjänster som tillhandahålls Traderas användare och ska inkluderas i begreppet ”Tjänsten” i Användaravtalet. Vid avvikelser mellan dessa särskilda villkor och Användaravtalet ska de särskilda villkoren äga företräde.

Om du använder dig av ”Butik”, vår tilläggstjänst för företag, lägger vi stor vikt vid att, bland annat, utbud, produktbeskrivningar och leveransvillkor för din Butik håller en hög standard. Tradera kan därför komma att, utöver vid var tid gällande regler för säljare, ställa ytterligare krav på individuella Butiker avseende bland annat:

  • leveranstid;
  • typ av produkter till försäljning; och
  • kvalitet på bilder och produktbeskrivning.

Om ytterligare villkor blir aktuella för din Butik kommer du uppmanas att vidta rättelse. Om du efter sådan uppmaning inte har vidtagit rättelse inom 15 dagar har Tradera rätt att omedelbart begränsa eller förbjuda tillgång och användning av tilläggstjänsten. Tradera kan också komma att ta bort annonser eller annat innehåll som hör till din Butik och vidta andra åtgärder för att hindra dig från att använda din Butik. Ytterligare villkor kring tilläggstjänsten Butik, såsom de prislistor som tillämpas, hittar du under vår sida Butik. För tilläggstjänsten Butik gäller en generell ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

Butikstjänsten

Tradera tillhandahåller på marknadsplatsen www.tradera.com en komplett e-handelslösning för försäljning av produkter i webbutik (”Butiken”), där du som säljare (”Butiksinnehavare”) kan lägga upp innehåll och föremål till försäljning samt har möjlighet att profilera dig med en egen logotyp och landningssida.

Privatperson eller näringsidkare

Allmänt

Butikstjänsten kan användas av Butiksinnehavare antingen i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Som näringsidkare avses enligt konsumentköplagen en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Tradera har ingen möjlighet att göra en bedömning av huruvida en Butiksinnehavare ska anses utnyttja Butikstjänsten som privatperson eller inom ramen för näringsverksamhet. Det är upp till dig som Butiksinnehavare att bedöma och ange huruvida Butiken drivs av en privatperson eller näringsidkare. Tradera kan ej kontrollera riktigheten av lämnad information och ansvarar ej för att du har gjort en korrekt bedömning. Bedömningen påverkar dels om du kan ha vissa rättigheter eller skyldigheter enligt tvingande konsumenträttsliga lagar och regler och dels om och hur beskattning av försäljningen i din Butik ska ske. Butiksinnehavaren är införstådd med att Tradera kan komma att bli skyldigt att lämna ut uppgifter om sina användare t.ex. till Skatteverket.

Om du är konsument

Om inte du och Tradera kommer överens om annat så samtycker du till att du inte har rätt att ångra beställningen av Butikstjänsten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter det att vi har börjat tillhandahålla Butikstjänsten.

Konsumenter har särskilda rättigheter enligt tvingade konsumenträttsliga lagar och regler. Om du är konsument avser Tradera inte att genom dessa särskilda villkor begränsa eller förändra dessa rättigheter. Vi avser inte heller att ålägga dig ett större ansvar än vad du har enligt tvingade konsumenträttsliga lagar och regler.

Om du är näringsidkare

Om du registrerar din Butik som näringsidkare bekräftar du att du har behörighet att företräda och binda näringsidkaren i enlighet med dessa särskilda villkor.

Butiksinnehavaren åtar sig att agera i enlighet med, och hålla sig uppdaterad om, gällande konsumentlagstiftning och då särskilt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, konsumentköplagen och marknadsföringslagen samt de riktlinjer som utfärdas av Konsumentverket.

Butiksinnehavare som bedriver enskild firma ansvarar för att inneha giltig F-skattsedel.

Avgifter och fakturering

Butiken kan innehålla upp till 10.000 butiksannonser och prissättning sker baserat på vilken typ och storlek på Butik Butiksinnehavaren väljer att teckna avtal för. De olika typerna av Butik och priser framgår av vår prislista för näringsidkare här respektive privatpersoner här. Priserna som anges i prislistan för företag är exklusive moms. För privatpersoner anges priserna inklusive moms. För avgifter och fakturering avseende Butikstjänsten gäller villkoren i Användaravtalet under avsnittet ”Avgifter och fakturering”.

Vi ser gärna att Butiksinnehavare använder sig av de betalningslösningar som är integrerade på www.tradera.com. Tradera använder sig för närvarande av [PayPal och Klarna] som integrerade betalningslösningar. Om du väljer att använda de betalningslösningar som erbjuds på www.tradera.com så kommer du att ingå ett separat avtal med dessa betallösningsleverantörer och godkänna de villkor som gäller för de betalningssätt som du väljer att använda. Se vidare under avsnittet ”Betalning” i Användaravtalet.

Avtalstid

Genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Butikstjänsten godkänner du köpet av Butikstjänsten och att du blir bunden av dessa särskilda villkor och Butikstjänsten.

För årsavtal

Dessa särskilda villkor gäller därefter i tolv månader. Om avtalet ej sagts upp senast en månad innan tolvmånadersperiodens slut förlängs avtalet automatiskt med ytterligare en tolvmånadersperiod i taget.

För månadsavtal

Dessa särskilda villkor gäller därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad.

Ansvar

Butiksinnehavaren åtar sig att följa Traderas Användaravtal, tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer samt av Tradera från tid till annan antagna policyer. Tradera förbehåller sig rätten att begränsa, stänga eller säga upp Butikstjänsten om Butiksinnehavaren inte följer detta.

Ändringar

Vi har rätt att ändra dessa särskilda villkor från tid till annan genom att publicera de nya villkoren på www.tradera.com, www.info.tradera.com eller skicka dem via e-post. De ändrade villkoren ska börja gälla automatiskt 30 dagar efter att de tillhandahölls. Du har rätt att när du vill avsluta ditt användarkonto hos Tradera enligt vad som framgår ovan och i enlighet med Användaravtalet. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att de nya särskilda villkoren börjar gälla godkänner du de nya särskilda villkoren.

Detta avtal är senast uppdaterat 9 juli 2019.