Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige)

Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) v 1.5 senaste ändringen december 2023

For the English version of this statement, follow this link: Terms and conditions - payments (customers residing in Sweden)

Klicka här för den tidigare versionen av dessa villkor.

Dessa Villkor (”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller i tillägg till övriga regler och villkor för Traderas Plattform när du i egenskap av köpare bosatt eller inkorporerad i Sverige (”Köpare eller ”Köparen”) köper och betalar för varor och/eller tjänster eller säljare bosatt eller inkorporerad i Sverige (”Säljare” eller ”Säljaren”) säljer och får betalt för varor och/eller tjänster på Traderas Plattform. 

För kunder bosatta eller inkorporerade utomlands gäller istället Villkor betalningar (kunder bosatta utomlands). Klicka här för dessa villkor.

Köparen måste acceptera att den enbart kan betala för köp av Säljaren med Traderas kassalösning. Vad detta innebär och Köparens åtaganden framgår av dessa Villkor. 

Säljaren måste acceptera att Köparen betalar med hjälp av Traderas kassalösning, att Säljaren ska ta betalt genom Traderas kassalösning och att Säljaren får utbetalning genom Traderas betaltjänst när Säljaren säljer något på Traderas Plattform. Vad detta innebär och Säljarens åtaganden framgår av dessa Villkor.

Allmänna villkor

1. DEFINITIONER

”Klarna” avser Klarna Bank AB, org. nr 556737–0431.
"Köpare(n)” avser i dessa villkor en fysisk eller juridisk person bosatt eller inkorporerad i Sverige som har gjort ett köp av Säljaren på Traderas Plattform.
”Mitt Tradera” avser den inloggade miljö som tillhandahålls av Tradera och där bland annat Säljaren kan sköta orderhantering och Köparen kan kontrollera sina köp.
”Regler för Säljare” avser de regler som en Säljare alltid måste följa vid försäljning på Traderas Plattform och som i sina senaste versioner finns tillgängliga här: https://info.tradera.com/sakerhetscenter/regler-pa-tradera/
”Säljare(n)” avser i dessa villkor en fysisk eller juridisk person bosatt eller inkorporerad i Sverige som säljer varor eller tjänster på Traderas Plattform.
”Tradera” avser Tradera Marketplace AB, org. nr. 556569–4642. Tradera är ett svensk licensierat betalningsinstitut auktoriserat och under tillsyn av Finansinspektionen.
Traderas Plattform” avser de webbplatser, marknadsplatstjänster och applikationer som Tradera tillhandahåller via t.ex. www.tradera.com.
”Traderas Användaravtal” avser Traderas vid var tid gällande villkor för användande av Traderas Plattform och övriga tjänster, https://info.tradera.com/sakerhetscenter/anvandaravtal/.
”Traderas kassalösning” avser den webbplats med olika betallösningar som Köparen från tid till annan kan erbjudas på Traderas Plattform såsom Swish, kredit, kort och andra betalmetoder som Tradera lägger till efter hand. Betaltjänsterna i Traderas kassalösning tillhandahålls av tredje parter som Tradera har avtal med.
”Traderas betaltjänst” avser Traderas utbetalning till Säljare genom Nordea, Swish eller Hyperwallet efter mottagande av betalning från Köpare på Traderas bankkonto. Traderas betaltjänst tillhandahålls i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster.
”Traderas betallösning” avser hela transaktionsförloppet från det att Köpare genomför inbetalning via något av betalsätten i Traderas kassalösning till det att utbetalning till Säljare har genomförts via Traderas betaltjänst.
“Transaktion” är en betalning för varor eller tjänster på Traderas Plattform.
Återbetalningsskyldigt belopp” är det belopp som Säljaren ska återbetala till Tradera i samband med en återbetalning av belopp som redan betalats ut till Säljare på grund av att ett köp ska gå åter. Beloppet utgör en del av eller hela Transaktionen, plus eventuella avgifter som ålagts Tradera i samband med Transaktionen, inklusive fraktkostnader för retur av en vara och avgifter som Tradera ålagts för en transaktion i förhållande till sina samarbetspartners som Klarna, VISA eller MasterCard.

2. ATT ANVÄNDA TRADERAS BETALLÖSNING

a) Tradera åtar sig att, på de villkor som följer av Villkoren, låta Säljaren få betalt genom Traderas betaltjänst vid försäljning på Traderas Plattform. Säljaren åtar sig å sin sida att följa dessa Villkor och att använda Traderas betallösning vid försäljning på Traderas Plattform. Säljaren får inte kräva betalning på något annat sätt än genom de alternativ som finns tillgängliga genom Traderas kassalösning.

b) En Säljare har inte rätt att ta betalt för Köparens möjlighet att använda Traderas kassalösning.

c) Tradera åtar sig att, på de villkor som följer av Villkoren, låta Köparen betala genom de betalsätt som presenteras i Traderas kassalösning vid köp på Traderas plattform. Köparen åtar sig å sin sida att följa dessa villkor samt de villkor som gäller för det valda betalsättet och som har förmedlats av tredje part.

3. INBETALNING FRÅN KÖPARE GENOM TRADERAS KASSALÖSNING

Allmänt

a) När en Köpare köper ett föremål på Tradera finns genom Traderas kassalösning flera betalningssätt tillgängliga. Sådana betalsätt är Swish, kortbetalning, Apple Pay och Google Pay. Varje separat betalsätt tillhandahålls av tredje parter med vilka Tradera samarbetar för detta syfte och som står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige eller dess utländska motsvarigheter. Dessa parter är Swish, Klarna, PayPal med dess tjänst Hyperwallet och Trustly. Betalningssätten erbjuds av dessa betallösningsleverantörer och de avgör vilka betalningssätt de vill erbjuda Köpare. Beroende på vilket betalningssätt Köpare väljer kan Köpare behöva ingå ett separat avtal med den aktuella leverantören av betallösningen och Köpare måste godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som Köpare väljer att använda. Fler parter kan tillkomma om Tradera väljer att ändra eller vidareutveckla Traderas kassalösning

b) Om det uppstår frågor som gäller inbetalning så ska de, om inte annat anges i dessa villkor, hanteras mellan Köpare och betallösningsleverantören enligt de villkor eller avtal som har ingåtts mellan Köpare och betallösningsleverantören. Mot bakgrund av att inbetalningen från Köpare inte omfattas av Traderas betaltjänst ansvarar Tradera inte för förseningar, fel, skador eller annat som avser betalning av föremål som Köpare köper via Traderas kassalösning.

Betalning via Klarna

Vid köp på Traderas plattform om Köpare väljer att betala via Klarna är Köparen införstådd med att Säljaren överlåter rätten att få betalt av Köparen till Tradera, som i sin tur överlåter sådan fordran till Klarna. Köparen accepterar att, vid köp via Klarna, erlägga betalning för köpt föremål till Klarna, och inte till Tradera eller Säljare. Köparen accepterar vidare att, vid köp via Klarna, skyldighet att betala för ett köpt föremål endast uppfylls genom betalning till Klarna, inte genom betalning till Tradera eller Säljare.

4. UTBETALNING TILL SÄLJARE GENOM TRADERAS BETALTJÄNST

a) När en Transaktion har blivit godkänd av Tradera kommer Tradera se till att utbetalning till Säljaren sker genom Traderas betaltjänst, antingen för en separat Transaktion eller som ett sammanslaget belopp som omfattar flera Transaktioner. Innan utbetalning sker kommer eventuella belopp som Säljaren är skyldig att betala till Tradera att dras av och mellanskillnaden kommer att betalas ut till Säljaren. De belopp som Tradera kommer dra av kan avse försäljningskostnader, Återbetalningsskyldigt belopp och avgifter till Tradera som överenskommits mellan Säljaren och Tradera enligt separat avtal.

b) Säljaren erhåller som huvudregel betalt inom en (1) till två (2) bankdagar efter att en Transaktion har genomförts, förutsatt att Säljaren har uppgett korrekta inbetalningsuppgifter till Tradera. Utbetalningstakten kan komma att ändras av Tradera och det ankommer på Säljaren att hålla sig uppdaterad på information som kommer från Tradera i detta avseende. Tradera granskar Transaktionerna för att upptäcka oegentligheter i enlighet med Avsnitt [5] i dessa villkor. Om Tradera avseende en viss Transaktion misstänker att det förekommer oegentligheter såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri, eller att Säljaren vid tidigare tillfällen agerat i strid mot dessa Villkor, Traderas Användaravtal, eller andra Regler för Säljare, förbehåller sig Tradera rätten att tillse att betalningen inte kommer Säljaren tillhanda, utan istället återbetala denna till Köparen. Om Tradera misstänker att oegentligheterna ovan har begåtts i samförstånd mellan Köpare och Säljare förbehåller sig Tradera rätten att avvakta med utbetalningen i väntan på att ytterligare åtgärder vidtas.

c) Om Säljaren inte har försett Tradera med korrekta betalningsuppgifter kan Tradera inte betala Säljaren. I sådant fall kommer Tradera att kontakta Säljaren för att begära den utestående informationen. När Tradera väl har fått den information som krävs för att genomföra betalning kommer Säljaren som huvudregel att få betalt inom två (2) bankdagar.

d) Säljaren är skyldig att omedelbart efter att Tradera bekräftat att Köparen har erlagt betalning, i enlighet med vad som beskrivs i mer detalj nedan under beskrivningen av respektive betalsätt, skicka varan till Köparen. Tradera förbehåller sig rätten att innehålla betalning om och så länge som det föreligger misstanke om att Säljaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden.

e) En Säljare kan i de flesta fall kontakta Tradera i olika frågor som kan uppstå i samband med en Transaktion, trots att betaltjänsterna i Traderas kassalösning inte tillhandahålls av Tradera och oavsett vilket betalsätt en Köpare väljer. Säljare ska även kontakta Tradera i olika frågor som uppstår i samband med Traderas utbetalning.

f) Så här fungerar de olika betalsätten på Traderas Plattform i mer detalj.

Kortbetalningar och betalning med Swish

Om Köparen väljer kortbetalning eller att betala med Swish kommer pengarna först sättas in på Traderas bankkonto. Tradera kommer därefter att kontrollera Transaktionen och om denna godkänns av Tradera kommer Tradera att betala ut pengarna till Säljaren.

När Köparen har betalat kommer Tradera att meddela Säljaren via email och i Mitt Tradera om att betalning har skett. Varan ska då skickas av Säljaren till Köparen.

Betalning mot faktura eller avbetalning

Om Köpare har valt att betala via Klarna, överlåter Säljaren rätten att få betalt från Köparen till Tradera som i sin tur överlåter sådan fordran till Klarna. Säljaren accepterar att utbetalning för Transaktionen kommer att ske via Tradera. Säljaren accepterar att inga krav på betalning kan ställas gentemot Klarna utan ansvaret för att utbetalning till Säljaren genomförs åligger Tradera.

Om Köparen väljer att betala mot faktura eller avbetalning ingår Köparen ett avtal med Klarna. Det är alltså inte Säljaren som behöver gå med på betalning mot faktura eller avbetalning, utan Säljaren får betalt på samma sätt som om Köparen valt att betala med kort eller Swish.

Efter att Klarna genomfört en sedvanlig kreditkontroll av Köparen kommer utbetalning ske till Traderas bankkonto, och efter att Tradera vidtagit sin granskning av Transaktionen och denna godkänts sker utbetalning från Tradera till Säljarens konto.

Även vid betalning mot faktura eller avbetalning meddelar Tradera Säljaren via email och i Mitt Tradera att betalning för köpet har genomförts. Säljaren ska då skicka varan till Köparen. Även i detta fall sker utbetalning till Säljarens bankkonto i normalfallet inom 1–2 bankdagar, förutsatt att Tradera har erhållit korrekta uppgifter.

5. KUNDKÄNNEDOMSKONTROLLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TRADERAS BETALTJÄNST

Tradera är som betalningsinstitut skyldigt att efterleva lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I syfte att följa tillämpliga bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan Tradera begära information från Köpare och Säljare för att bland annat fastställa identitet och syftet med användningen av Traderas betaltjänst. Vidare kommer transaktionerna som utförs av Köpare och Säljare vara föremål för Traderas transaktionsmonitorering. Genom att använda Traderas betaltjänst förbinder Köpare och Säljare sig att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa ändamål och Köpare samt Säljare är införstådda med att bristande efterlevnad av en sådan begäran kan resultera i att Tradera vägrar att tillhandahålla Köpare eller Säljare Traderas betaltjänst. För att följa tillämpliga bestämmelser, kommer Tradera att lagra dina personuppgifter enligt Avsnitt 13.

6. TRADERAS RÄTT ATT INNEHÅLLA OCH ÅTERKRÄVA BETALNINGAR FRÅN SÄLJAREN

a) Tradera har rätt att innehålla betalning till Säljaren eller, om Säljaren redan har fått betalt, kräva att Säljaren betalar Återbetalningsskyldigt belopp till Tradera i följande fall:

 1. Inom ramen för Traderas tvistlösningssystem där Tradera anser att Köparen har rätt.
 2. Transaktioner som resulterar i att en fordran uppstår mot en fysisk eller juridisk person som Tradera skäligen kan anta delar ett ekonomiskt intresse med Säljaren.
 3. Transaktioner som skäligen kan misstänkas utgöra penningtvätt, finansiering av terrorism eller på annat sätt vara i strid med tillämpliga lagar och regler.
 4. Transaktioner genom vilka Säljaren bryter mot gällande lag.
 5. Transaktioner genom vilka Köparen förvärvar kontanter (t.ex. valutaväxling, en check eller liknande).
 6. Transaktioner där Säljaren inte har följt Villkor för Traderas vid var tid gällande Säljarskydd, om och när ett sådant finns tillgängligt.
 7. Transaktioner som strider mot Villkoren, Traderas Användaravtal eller Regler för Säljare.
 8. Transaktioner där Köparen i egenskap av konsument har använt sin lagstadgade ångerrätt gentemot en Säljare som bedriver näringsverksamhet.

7. FRIVILLIGA ÅTERBETALNINGAR

a) Om en Transaktion helt eller delvis ska återbetalas av Säljaren på grund av att Säljaren och Köparen har kommit överens om det (t.ex. om Köparen har beviljats returrätt av Säljaren eller Köparen utnyttjat sin lagstadgade ångerrätt om Köparen är konsument och Säljaren är näringsidkare) är det upp till Säljaren att betala tillbaka del av eller fullständigt belopp till Köparen. Om Säljaren och Köparen kommer överens om en retur eller prisreducering ska detta omgående regleras av Säljaren som ska återbetala överenskommet belopp upp till 1000 SEK till Köparen. Säljaren måste utföra återbetalningar enbart via Traderas betallösning och inte genom andra betalningsmetoder.

b) På grund av risken för bedrägerier, är möjligheten till återbetalning begränsad och Säljaren får inte återbetala Transaktioner som överstiger 1000 SEK. För att återbetala Transaktioner som överstiger 1000 SEK, ska Säljaren först kontakta Traderas kundtjänst och få instruktioner.

8. KÖPARSKYDD

a) En Köpare har under vissa förutsättningar ett köparskydd som innebär att Köpare kan få tvister hanterade och få återbetalat det belopp som de har betalat vid en Transaktion. Högsta återbetalningsbara belopp som medges inom ramen för Traderas köparskydd är 50 000 SEK.

b) Ett köparskydd ingår om Köparen väljer att betala genom Klarnas försorg. Vid betalning med kort, Google Pay, Apple Pay, Swish eller Trustly kan Köpare välja till Traderas köparskydd mot en avgift. Om köparskydd ingår eller kan göras tillgängligt mot extra avgift framgår innan Köparen väljer betalsätt på Traderas plattform. Säljaren måste uppfylla sina åtaganden i förhållande till Traderas köparskydd oavsett vilket betalsätt som Köparen har valt att betala genom.

c) Vissa typer av köp omfattas aldrig av Traderas köparskydd. Dessa är följande:

 1. Köp av fastigheter (inklusive, utan begränsning, bostadsfastigheter);
 2. Köp av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar), förutom privata bärbara, lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul;
 3. Köp av anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram);
 4. Köp av objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort);
 5. Köp av biljetter till evenemang så som sport- eller konsertbiljetter; och
 6. Köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt Traderas Regler för Säljare.

d) Så här fungerar Traderas tvistlösningsförfarande:

 1. Om en Säljare och en Köpare har en meningsskiljaktighet som exempelvis beror på att Köparen inte fått leverans av en betald vara eller att den levererade varan enligt Köparen skiljer sig väsentligt från Säljarens beskrivning, så kan parterna lösa sin meningsskiljaktighet genom det tvistlösningssystem som Tradera tillhandahåller på "Mitt Tradera". Ett sådant tvistlösningsförfarande måste inledas i Mitt Tradera inom 30 dagar från det att köpet genomfördes och all kommunikation om tvisten ska ske genom Traderas tvistlösningssystem på Traderas plattform.
 2. Efter att ett tvistlösningsförfarande har inletts ska Köpare och Säljare först kommunicera med varandra genom Traderas tvistlösningssystem för att försöka hitta en lösning på problemet. Om Köpare och Säljare inte kommer fram till en lösning inom tio (10) dagar från att tvistlösningsförfarandet inleddes, kan Köparen eskalera tvisten till Tradera. Om Köparen inte eskalerar tvisten till Tradera inom tio (10) dagar från att tvistlösningsförfarandet inleddes så kommer tvistlösningsförfarandet automatiskt avslutas till Säljarens fördel.
 3. När en tvist eskaleras till Tradera enligt ovan, kommer Tradera kontakta både Köpare och Säljare för att skaffa sig en uppfattning om vad som har inträffat. Tradera kan sedan komma be bägge parter om underlag, så som ytterligare dokumentation kring varan eller Transaktionen. Köparen är ansvarig för att påvisa att det föreligger fel i den tjänst Säljaren utfört eller den vara som Säljaren har sålt, t.ex. med underlag bevisa att varan skiljer sig från Säljarens beskrivning.

e) Tvistlösningsförfarandets avslutande:

Om Köparen inleder ett tvistlösningsförfarande där köpet avser en produkt som inte omfattas av Traderas köparskydd enligt ovan, kommer Tradera att avsluta tvisten utan vidare undersökning och Köparen har inte rätt till någon återbetalning.

Om ett tvistlösningsförfarande avslutas till Köparens fördel, så har Köparen rätt till återbetalning av, delar av eller hela, det belopp som Köparen har betalat för en vara.

Om ett tvistlösningsförfarande avslutas till Säljarens fördel så har Köparen inte rätt till återbetalning inom ramen för Traderas tvistlösningsförfarande.

Traderas beslut i ett ärende kan inte överklagas till Tradera, men det står Säljare och Köpare fritt att nå en annan lösning på en tvist i ett annat forum.

9. SÄLJARENS ÅTAGANDEN I FÖRHÅLLANDE TILL KÖPARSKYDD

a) Genom att acceptera dessa Villkor accepterar Säljaren villkoren för Traderas köparskydd och tvistlösningsförfarande enligt vid var tid gällande villkor.

b) Säljaren åtar sig att utan dröjsmål besvara Köparens klagomål genom det tvistlösningsförfarande som Tradera tillhandahåller på Mitt Tradera. Om Säljaren inte utan dröjsmål delger Tradera de svar och underlag som Tradera efterfrågar kan Tradera komma fram till att Köparen ska ha rätt till återbetalning för en vara utan att Säljaren har yttrat sig. Om Säljaren redan har fått betalt kan Tradera sedan komma att skicka faktura till Säljaren på Återbetalningsskyldigt belopp, och Säljaren är då skyldig att betala detta belopp till Tradera.

c) Säljaren måste uppfylla sina åtaganden i förhållande till Traderas köparskydd oavsett vilket betalsätt som Köparen har valt att betala genom.

d) Vissa typer av köp omfattas aldrig av Traderas köparskydd, se Avsnitt 8 punkt c) ovan.

10. SÄLJARSKYDD

a) En Säljare har under vissa förutsättningar rätt till Traderas säljarskydd. Genom att följa villkoren för Traderas säljarskydd kan Säljaren således få behålla erhållen betalning, även om Köparen påstår att Köparen aldrig mottagit en vara eller att varan inte är i enlighet med Säljarens beskrivning.

b) Följande produkter omfattas aldrig av Traderas säljarskydd:

 1. Försäljning av fastigheter (inklusive, utan begränsning, bostadsfastigheter);
 2. Försäljning av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar), förutom privata bärbara, lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul;
 3. Försäljning av anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram);
 4. Försäljning av objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort);
 5. Försäljning av biljetter till evenemang så som sport- eller konsertbiljetter; och
 6. Försäljning av varor och tjänster som är förbjudna enligt Traderas Regler för Säljare.

c) För att en Säljare ska kunna nyttja Traderas säljarskydd måste följande villkor vara uppfyllda.

 1. Säljaren ska skicka varorna till den av Tradera vid betalningstillfället godkända leveransadressen. Om Köparens leveransadress har ändrats efter att köpet är genomfört, kommer Tradera meddela Säljare om detta genom den e-postbekräftelse som skickas när Köparen har betalt för varan och informationen kommer också finnas tillgänglig i Mitt Tradera. 
 2. Varor vars pris överstiger 200 kr måste ha överlämnats till Köpare av Säljare eller av en anlitad speditör för att Säljare ska omfattas av säljarskyddet. Om Köparen hävdar att denne inte har mottagit leveransen kommer Tradera be Säljaren om underlag som bevisar att Säljaren, eller den anlitade speditören, har avlämnat varorna till Köparen. Tradera rekommenderar därför att Säljare skickar varor med spårbarhet t.ex. spårningsnummer från speditören.
 3. Säljaren ska ha valt ett fraktsätt där de sålda varorna är försäkrade under frakten upp till varornas värde.
 4. Säljaren ska i text och genom fotografier beskriva samtliga varor på ett fullgott sätt i annonsen så att Köparen kan undersöka varan och dess skick innan Köparen ingår köpeavtalet med Säljaren. Säljaren måste också avlämna varorna till speditören i samma skick som Säljaren har beskrivit dem i annonsen.
 5. Säljaren ska ha skickat varorna till Köparen på ett lämpligt sätt, vilket innebär att leverans ska ske genom att samtliga beställda varor förpackas och skickas på ett sätt som gör att risken för att produkterna skadas minimeras.

11. PRIS OCH KOSTNADER

a) Under förutsättning att Säljaren agerar i enlighet med dessa Villkor, kommer transaktionskostnaden för betalningar med Traderas betallösning att vara noll (0) kronor och inte heller någon start-, månads- eller årsavgift kommer att behöva erläggas till Tradera för användandet av betallösningen.

b) Om Säljaren emellertid agerar på ett sätt som medför att Tradera kan återbetala Transaktioner till Köparen i enlighet med dessa Villkor kan Tradera fakturera Säljaren för Återbetalningsskyldigt belopp.

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tradera förbehåller sig äganderätten till alla immateriella rättigheter till allt som utvecklats av Tradera och som Säljaren har åtkomst till enligt Villkoren och på Traderas Plattform. Säljaren åtar sig särskilt att aldrig använda tecken, logotyper, symboler eller annat som skulle kunna förväxlas med Traderas varumärken.

13. PERSONUPPGIFTER

Traderas ordinarie Integritetspolicy tillämpas även för personuppgifter som Tradera hanterar i samband med dessa Villkor. Personuppgifter kommer också hanteras självständigt av PayPal inom ramen för tjänsten Hyperwallet.  

14. ÖVRIGT

a) Säljaren ansvarar för alla åtgärder som vidtas genom användning av Säljarens unika inloggning till Tradera.

b) Dessa Villkor upphör att gälla, utan skyldighet för Tradera till återbetalning, för det fall Tradera säger upp Traderas Användaravtal eller förvägrar Säljaren att sälja ytterligare varor på Traderas Plattform enligt de villkor som framgår av Traderas Användaravtal. Vid upphörande av Villkoren har Tradera rätt att innehålla all utbetalning till Säljaren till dess att Tradera har verifierat antalet utestående Transaktioner och samtliga ångerfrister har passerat eller att eventuellt misstänkt missbruk av Traderas betallösning har utretts.

c) Varken Köpare, Säljare eller Tradera ska hållas ansvarig för utebliven eller försenad prestation om orsaken är blixtnedslag, sabotage, myndighetsåtgärd, strömavbrott, nedgång av Internet eller telekommunikation, eller någon annan händelse utom partens rimliga kontroll. Vad som framgår ovan gäller så länge sådan force majeure-händelse pågår. Den part som åberopar force majeure är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan av händelsen. Om force majeure-händelsen pågår i mer än sextio (60) dagar har vardera part rätt att säga upp Villkoren.

d) Traderas rätt att ändra Villkoren framgår av Traderas Användaravtal.

e) Utöver vad som uttryckligen framgår av Villkoren, reglerar Villkoren fullständigt Köpare, Säljare eller Traderas överenskommelse såvitt avser Traderas betallösning och ersätter alla tidigare gjorda muntliga eller skriftliga utfästelser samt alla tidigare avtal mellan Köpare, Säljare eller Tradera gällande betallösningar på Traderas Plattform.

f) Villkoren lyder under och ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Köpare, Säljare eller Tradera är överens om att tvist med anknytning till Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

15. TRADERAS SAMARBETSPARTNERS

Genom att använda Traderas betallösning godkänner Säljaren även villkoren för Traderas samarbetspartner PayPals Hyperwallet-lösning.

Användaravtal: https://www.hyperwallet.com/agreements-terms/
Integritetspolicy: https://www.hyperwallet.com/privacy-policy/

16. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

a) Tradera följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter samt föreskrifter förande klagomålshantering för betaltjänstleverantörer. För det fall du vill framföra ett formellt klagomål avseende Traderas betaltjänst kan du använda chattfunktionen som finns tillgänglig på Traderas hemsida. Du kan också kontakta Tradera via telefon på 08 - 52 50 20 20. 

b) Vid tvist med Tradera har kund som är konsument möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se). Du kan också vända dig till allmän domstol. Kostnadsfri vägledning kan lämnas av den kommunala konsumentvägledningen eller av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm (www.konsumenternas.se). 

Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) v 1.5 – december 2023