Villkor för Traderas betallösning

 

Villkor för Traderas betallösning v 1.1 – senaste ändringen Oktober 2019

Klicka här för den aktuella versionen av betalningsvillkoren

Dessa Villkor (”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller för dig som Säljare (”Säljaren”) när du säljer och får betalt för varor och/eller tjänster på Tradera.

Säljaren och Tradera refereras nedan till som ”Part” eller tillsammans som ”Parterna”.

Hur fungerar Traderas betallösning?

Köparen betalar med Swish, kort eller PayPal på Tradera. Tradera meddelar Säljaren att betalningen ägt rum via email och i Mitt Tradera. Säljaren ska då skicka varan. Utbetalning till Säljarens bankkonto görs sedan i normalfall inom 1-2 bankdagar från Tradera.

Säljaren godkänner härmed Villkoren för användning av Traderas betallösning vid försäljning på Tradera.

Pris

För Säljaren är transaktionskostnaden till Tradera noll (0) kronor vid användande av Traderas betallösning på Tradera. Det tillkommer inte heller någon start-, månads- eller årsavgift.

Utbetalning

Tradera kommer att utföra utbetalning till Säljaren, antingen styckvis per försäljning eller som ett sammanslaget belopp. När Tradera har godkänt en Transaktion garanterar Tradera att Säljaren får betalt inom 1-2 bankdagar, förutsatt att bankkontonumret som Säljaren angivit blivit verifierat. Säljaren är skyldig att omedelbart efter att Tradera bekräftat att köparen betalat fullgöra sina åtaganden, t.ex. att skicka varan på lämpligt sätt. Tradera förbehåller sig rätten att innehålla betalning om och så länge det föreligger misstanke om att Säljaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden. Utbetalningstakten kan ändras av Tradera och det ankommer därför på Säljaren att hålla sig uppdaterad på information som kommer från Tradera.

Allmänna villkor

DEFINITIONER
  1. Om inte annat skrivs så ska följande uttryck i Villkoren ha den mening de tillskrivs nedan.

”Avgifter” avser sådana avgifter som Tradera kan debitera Säljaren i enlighet med Punkt 4.
”Chargeback(s)” avser skuld som åläggs Tradera av andra betalningsföretag (t.ex. VISA eller MasterCard) enligt dessa företags respektive regler och riktlinjer.
”Konfidentiell Information” avser innehållet i Villkoren och annan information av teknisk, kommersiell eller annan natur som har identifierats som konfidentiell eller som Part rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell.
”Köpare(n)” avser en fysisk eller juridisk person som har gjort ett köp hos Säljaren på Tradera.
”Mitt Tradera” avser den inloggade miljö som tillhandahålls av Tradera, där Säljaren kan sköta orderhantering.
”Säljare(n)” avser en fysisk eller juridisk person som säljer varor eller tjänster på Tradera.
”Tradera” avser Tradera Sweden AB, org nr 556569-4642 och de webbplatser, tjänster och applikationer som Tradera tillhandahåller via t.ex. www.tradera.com.
”Traderas betallösning” avser Traderas betallösning för Tradera, genom vilken Köparen kan erbjudas betalningsmetoder såsom kortbetalning och PayPal.
“Transaktion” är en betalning för varor eller tjänster på Tradera.
Återföringsskyldigt belopp” är det belopp som säljaren ska återbetala till Tradera i samband med en Återföring. Beloppet är antingen en del av eller hela transaktionen, plus eventuella avgifter som ålagts Tradera i samband med transaktionen

ATT ANVÄNDA TRADERAS BETALLÖSNING

Tradera åtar sig att, på de villkor som följer av Villkoren, ge Säljaren tillgång till Traderas betallösning. Köparen kommer att erbjudas att betala med t.ex. kort eller PayPal efter att ha vunnit en auktion eller valt att köpa varor eller tjänster på Tradera. Säljaren får utbetalningar från Tradera i enlighet med vad som är specificerat i Villkoren.
Om en Transaktion ska återbetalas (t ex om Köparen har beviljats returrätt av Säljaren eller i andra fall när köp enligt dessa Villkor ska återgå) är det upp till Säljaren att betala tillbaka del av eller fullständigt belopp till Köparen.

Om inte annat uttryckligen angivits svarar Tradera för meddelanden kring betalning, t.ex. betalinstruktion till köpare och bekräftelse av utförd betalning. Tradera ansvarar för att Traderas Villkor lever upp till lagstadgade krav.

ÅTAGANDEN

a) Säljaren åtar sig särskilt att följa Punkt 2 ovan i sin användning av Traderas betallösning.
b) Om Säljaren och Köparen kommer överens om en retur eller prisreducering ska detta omgående regleras av Säljaren som återbetalar överenskommet belopp till Köparen.
c) Säljaren får inte ta ut någon särskild avgift för att betalningar sker med Traderas betallösning.
d) Säljaren får inte kringgå Traderas regler genom att utanför Traderas säljfunktioner komma överens med Köparen om andra betalsätt, t.ex. genom att istället erbjuda betalning direkt till Säljarens bankkonto.
e) Tradera åtar sig att tillse att hantering av kortdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV2-nummer) alltid följer de s.k. Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

ÅTERFÖRINGSGRUNDER

Tradera har rätt att återföra Transaktioner till Säljaren enligt nedan, samt därmed rätt till återbetalning:
a) Transaktioner där leverans av varan eller tjänsten inte har skett, har blivit oskäligen fördröjd eller har skett till annan adress än en som Tradera har angivit eller godkänt.
b) Om det finns hinder som begränsar möjligheten att pantsätta eller förvärva Transaktionen (t ex att fordran redan är pantsatt eller avyttrad till tredje part).
c) Om det föreligger en tvist eller ett bestridande mellan Säljaren och Köparen gällande Transaktionen och sådan tvist eller sådant bestridande är baserat på annan omständighet än Köparens ovilja eller oförmåga att betala, exempelvis att det påstås föreligga fel i varan eller tjänsten eller att full leverans inte har skett.
d) Transaktioner som resulterar i att en fordran uppstår mot en fysisk eller juridisk person som Tradera skäligen kan anta delar ett ekonomiskt intresse med Säljaren.
e) Transaktioner som skäligen kan misstänkas utgöra penningtvätt eller på annat sätt inte är affärsmässiga.
f) Transaktioner genom vilka Säljaren bryter mot den lag som gäller vid leveransadressen.
g) Transaktioner genom vilka Köparen förvärvar kontanter (t ex valutaväxling, en check eller liknande).
h) Transaktioner där Säljaren inte har följt Villkor för Traderas vid var tid gällande Säljarskydd, om och när ett sådant finns tillgängligt.
i) Transaktioner där Säljaren på något sätt bryter mot Villkoren.
j) Transaktioner där Köparen har använt sin lagstadgade ångerrätt gentemot en Säljare som bedriver näringsverksamhet.
k) Transaktioner där Säljaren i relation till Köparen har använt sig av villkor som inte överensstämmer med de som tillhandahålls av Traderas betallösning.
l) Transaktioner som inte hanteras i enlighet med Punkt 2 ovan.
m) Transaktioner som inte är tillåtna på Tradera.
n) Transaktioner som strider mot Traderas etiska policy.
o) Transaktioner som strider mot vid var tid gällande riktlinjer från samarbetspartners (t.ex. Mastercard, VISA, PayPal).

Under förutsättning att Säljaren agerar i enlighet med dessa Villkor kommer transaktionskostnaden för betalningar med Traderas betallösning att vara noll (0) kronor och inte heller några andra avgifter kommer att behöva erläggas till Tradera för användandet av betallösningen. För det fall att Säljaren emellertid agerar på ett sätt som medför att Tradera har rätt att återföra Transaktioner i enlighet med Punkterna 4 (a)-(o) ovan kan Tradera ådra sig kostnader, såsom Chargebacks eller kostnader för utskickande av påminnelser, för vilka Tradera har rätt att erhålla kompensation från Säljaren (sådana kompensationer benämns Avgifter).

HANTERING AV KORTDATA

Denna punkt 5 är endast tillämplig för det fall att Säljaren själv, vid sidan av den integrerade betallösningen på Tradera, väljer att hantera kortdata för transaktioner med Traderas betallösning. Följande gäller i sådant fall: Säljaren åtar sig att alltid följa de s.k. Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) samt Traderas vid var tid gällande instruktioner och att på begäran överlämna dokumentation till Tradera som visar att Säljaren följer PCI DSS. När det gäller kortdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV2-nummer) åtar sig Säljaren vidare att endast använda leverantörer för dataförvaring eller -överföring som följer PCI DSS, samt att aldrig spara CVV2-nummer.

UTBETALNING

a) Tradera kommer att utföra utbetalning till Säljaren och i förekommande fall dra av eventuella Avgifter, redan utbetalda belopp i samband med t.ex. returer samt avgifter till Tradera som överenskommits mellan Säljaren och Tradera enligt separat avtal.
b) Om Köparen har betalat direkt till Säljaren ska Säljaren omedelbart på tydligt och lämpligt sätt meddela Tradera att betalning har skett. I sådana fall har inte längre Tradera några åtaganden för att hantera utbetalning, spårbarhet eller Köpares eller Säljares skydd för den transaktionen. Tradera kan tillhandahålla sådan funktion i t.ex. Mitt Tradera.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tradera förbehåller sig allt ägandeskap och alla immateriella rättigheter till allt som utvecklats av Tradera och som Säljaren har åtkomst till under Villkoren. Säljaren åtar sig särskilt att aldrig använda tecken, knappar eller varumärken som skulle kunna förväxlas med Traderas varumärken.

KONFIDENTIALITET

Parterna åtar sig full tystnadsplikt under Villkoren samt att aldrig till tredje part yppa eller dela Konfidentiell Information. Parterna har dock rätt att avslöja Konfidentiell Information i nödvändig omfattning (i) om sådant avslöjande följer av börsavtal, tvingande lagstiftning eller behörig myndighets eller domstols begäran, eller (ii) till sina rådgivare så länge sådana rådgivare själva är bundna av konfidentialitet.

PERSONUPPGIFTER

Traderas ordinarie Integritetspolicy tillämpas även för uppgifter som hanteras i samband med användning av Traderas betallösning.

ÖVRIGT

a) Säljaren ansvarar för alla åtgärder som vidtas genom användning av Säljarens unika inloggning till Tradera.
b) Tradera har, utan skyldighet till återbetalning, rätt att säga upp Villkoren med omedelbar verkan om (i) Säljaren av någon anledning kan antas vara på obestånd, (ii) Säljaren bryter mot Villkoren eller om Tradera har anledning att anta att Säljaren kommer att bryta mot Villkoren, (iii) Säljaren förser Tradera med felaktig eller missledande information eller döljer relevanta omständigheter, eller (iv) Säljaren erbjuder varor eller tjänster som står i strid med Traderas vid var tid gällande etiska policy för respektive land, eller annars agerar på ett sätt som rimligen, direkt eller indirekt, kan anses stå i konflikt med vedertagna regler från kortföretagen eller från deras branschorganisation. Gällande Traderas etiska policy tillhandahålls denna mot förfrågan. Vid uppsägning av Villkoren i enlighet med denna Punkt 10. (b) har Tradera rätt att innehålla all utbetalning till Säljaren tills dess att Tradera har verifierat antalet utestående Transaktioner och samtliga ångerfrister har passerat eller att eventuellt misstänkt missbruk av Traderas betallösning har utretts. Tradera har också rätt att få tillgång till information från Säljaren för att kunna avgöra om Säljaren bryter mot Villkoren. Vidare ska Tradera ha rätt att återföra alla utestående Transaktioner till Säljaren, med avdrag för förekommande Avgifter samt avgifter till Tradera.
c) Ingen Part ska hållas ansvarig för utebliven eller försenad prestation om orsaken är blixtnedslag, sabotage, myndighetsåtgärd, strömavbrott, nedgång av Internet eller telekommunikation, eller någon annan händelse utom Parts rimliga kontroll. Vad som framgår ovan gäller så länge sådan force majeure- händelse pågår. Den Part som åberopar force majeure är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan av händelsen. Om force majeure-händelsen pågår i mer än sextio (60) dagar har vardera Part rätt att säga upp Villkoren.
d) Tradera äger rätt att: (i) göra mindre justeringar av Villkoren och (ii) göra andra justeringar av Villkoren så länge sådana justeringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter Tradera skriftliga meddelande härom. Om Säljaren inte vill acceptera sådan justering som avses under (ii) ovan så har Säljaren rätt att säga upp Villkoren inom trettio (30) dagar från mottagande av meddelande härom samt med trettio (30) dagars skriftligt varsel.
g) Villkoren reglerar fullständigt Parternas överenskommelse och ersätter alla tidigare gjorda muntliga eller skriftliga utfästelser samt alla tidigare avtal mellan Parterna gällande betallösningar på Tradera.
h) Villkoren lyder under och ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Parterna är överens om att tvist med anknytning till Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Part har dock alltid rätt att söka betalning för klar och förfallen fordring på valfritt sätt.

SAMARBETSPARTNERS

Genom att använda Tjänsten godkänner du även villkoren för vår samarbetspartner Hyperwallet.

Användaravtal: https://www.hyperwallet.com/agreements-terms/
Integritetspolicy: https://www.hyperwallet.com/privacy-policy/